วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางปราณี คงพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนการคลัง พร้อม หัวหน้าฝ่ายฯ ในสังกัดส่วนการคลัง ได้ประชุมเพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และติดตามรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน