กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

02 561 0777 หรือ 02 279 6666

ส่วนการคลัง  สำนักบริหารงานกลาง

ผู้อำนวยการส่วนการคลัง : นางณัฏฐา มีเพียร โทร.1191

ฝ่ายบริหารทั่วไป ที่ ทส 0901.501 โทร.- Fax. 02 561 4840
หัวหน้าฝ่าย (นางสาวอัจฉรา) 1193
งานสารบรรณ (นางสาวอังค์ริสา) 1192
งานธุรการ (นางธมกร) 1192

 

ฝ่ายพัฒนาระบบ ที่ ทส 0901.502 โทร.- Fax.  0 2 561 4840
หัวหน้าฝ่าย (นางสาวจรินยา) 1177
งานธุรการ (นางสาวอมรรัตน์) 1177
งานพัฒนาระบบ (นางสาวอัญชลี) 1177

 

ฝ่ายบัญชี ที่ ทส 0901.503

โทร. 02 579 1194

Fax. 02 579 4299

หัวหน้าฝ่าย (นางสาวบุศรินทร์) 1199
งานธุรการ () 1182
งานเงินนอกงบประมาณ (นางสาววาสนา) 1180
งานเงินเดือน (นางสาวสุชาดา) 1181

 

ฝ่ายงบประมาณ ที่ ทส 0901.504 โทร. 02 561 4298
หัวหน้าฝ่าย (นางนภัทรธร) 1183
งานธุรการ () 1184
งานงบประมาณ ๑ (นายนนทวัช) 1185
งานงบประมาณ ๒ (นางสาวณัฏฐา) 1185

 

ฝ่ายการเงิน ที่ ทส 0901.505 โทร. 02 579 4854
หัวหน้าฝ่าย (นางสิริพร) 1194
งานธุรการ () 1196
งานจ่าย () 1195
งานรับ () 1197
งานเงินยืม () 1198

 

ฝ่ายตรวจสอบ ที่ ทส 0901.506    โทร. 02 579 4334
หัวหน้าฝ่าย (นางอิสรา) 1186
งานธุรการ () 1188
งานฎีกา (นางประนอม) 1187
งานตรวจสอบ () 1189