กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

02 561 0777 หรือ 02 279 6666

ส่วนการคลัง  สำนักบริหารงานกลาง

ผู้อำนวยการส่วนการคลัง : –

ฝ่ายบริหารทั่วไป ที่ ทส 0901.501 โทร.- Fax. 02 561 4840
หัวหน้าฝ่าย (นางสาวอัจฉรา) 1193
งานสารบรรณ (นางสาวอังค์ริสา) 1192
งานธุรการ (นางธมกร) 1192

 

ฝ่ายพัฒนาระบบ ที่ ทส 0901.502 โทร.- Fax.  0 2 561 4840
หัวหน้าฝ่าย () 1177
งานสารบรรณ () 1177
งานธุรการ () 1177

 

ฝ่ายบัญชี ที่ ทส 0901.503

โทร. 02 579 1194

Fax. 02 579 4299

หัวหน้าฝ่าย (นางณัฏฐา) 1199
งานสารบรรณ (นางสาวจิราพร) 1182
งานเงินนอกงบประมาณ (นางสาววาสนา) 1180
งานเงินเดือน (นางสาวสลินญา) 1181

 

ฝ่ายงบประมาณ ที่ ทส 0901.504 โทร. 02 561 4298
หัวหน้าฝ่าย () 1183
งานสารบรรณ (นางพวงร้อย) 1184
งานงบประมาณ ๑ (นางบุศรินทร์) 1185
งานงบประมาณ ๒ (นางสมคิด) 1185

 

ฝ่ายการเงิน ที่ ทส 0901.505 โทร. 02 579 4854
หัวหน้าฝ่าย () 1194
งานสารบรรณ (นางสาวจิณพัต) 1196
งานจ่าย (นางสาวกิ่งแก้ว) 1195
งานจ่าย (นางสิริพร) 1197
งานเงินยืม () 1198

 

ฝ่ายตรวจสอบ ที่ ทส 0901.506    โทร. 02 579 4334
หัวหน้าฝ่าย () 1186
งานสารบรรณ (นางประดิภา) 1188
งานตรวจสอบ ๑ (นางประนอม) 1187
งานตรวสอบ ๒ (นางนิธิวดี) 1189