คู่มือ

Flowchart การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีจ่ายจากเงินทดรองราชการ กำหนดแล้วเสร็จไม่เกิน 20 นาที

 

Flow Chart การเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับบุคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการ