คำสั่ง
ให้ข้าราชการปฏิบัติงานแทนหัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย