คำสั่ง
ให้ข้าราชการปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการส่วนการคลัง