มอบหมายงานภายในส่วนการคลัง

 

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการปฏิบัติราชการภายในส่วนการคลัง