คำสั่งคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการของส่วนการคลัง

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนการคลัง