การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)

ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ตปพ.)

 

กค 0408.5_ว 158 25 กย60 วิธีปฏบัติฯ ตปพ.

ทส0901.503.ว22505ลว.3ต.ค.62เบิกจ่ายสวัสดิการฯบังคับใช้ 2562

พระราชกฤษฎีกา 2544

ระเบียบกระทรวงการคลังฯ 2549