ประกาศกรมบัญชีกลาง

► ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561

 

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง

► กค 0410.4/ว 331 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์และบัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์

► กค 0423.3/ว 260 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง
(การบันทึกบัญชีวัสดุคงคลัง,การปรับปรุงวัสดุคงคลัง,ภาคผนวก-รหัสหมวดวัสดุ หน้า31-98 )

► กค 0409.3/ว 507 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2553 เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง
(การบันทึกบัญชีวัสดุคงคลัง,การปรับปรุงวัสดุคงคลัง ฉบับปรับปรุง
)

► กค 0423.3/ว 238 ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

► กค 0423.3/ว 267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ

► กค 0410.2/ว 445 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)

► กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชีภารรัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(การบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป)

► กค 0410.2/ว 29 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

► กค 0410.2/ว 178 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง การแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานรัฐ

► กค 0410.3/ว 248 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

► กค 0410.3/ว 310 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 คู่มือบัญชีภาครัฐเรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

► กค 0410.3/ว 486 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)