ฝ่ายบริหารทั่วไป

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

 

ฝ่ายพัฒนาระบบ

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ฝ่ายบัญชี

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

 

ฝ่ายงบประมาณ

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ฝ่ายการเงิน

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

 

ฝ่ายตรวจสอบ

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560